Pensament Crític

Contenido en el idioma por defecto

 pensar

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha aprovat el projecte educatiu Jocs cooperatius per aprendre a pensar, presentat per un grup d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears i que el duran a terme el curs 2022-23.

El taller de pensament crític té com a objectiu promoure l'alfabetització científica i el pensament científic i crític (PCFCR) sobre la pràctica científica a estudiants de primària i secundària, a través de jocs cooperatius seriosos.

Els jocs plantegen un repte adaptat a l'edat dels estudiants que ofereix una analogia de la pràctica científica sobre la validació de coneixements mitjançant l'observació de l'evidència i la interpretació mitjançant les destreses de PCFCR. La resolució del repte emula diversos aspectes epistèmics (cognitius i socials) de la pràctica científica i emfatitza el desenvolupament i l'exercici de les destreses de PCFCR (raonar, discutir, convèncer, col·laborar), necessàries per resoldre el repte i guanyar el joc.

Els quatre tipus de jocs proposats (trencaclosques, daus, caixes negres i cartes) ensenyen a través de les seves activitats una imatge adequada de la naturalesa de la ciència: la pràctica científica enfronta l'estudi del món natural disposant d'una informació limitada i parcial dels objectes; el PCFCR construeix hipòtesis, argumenta i proposa explicacions i teories fal·libles i coherents sobre l'evidència observada i respondre al repte. Aquest plantejament es correspon amb el disseny de les situacions d’aprenentatge, el desenvolupament competencial del pensament i els sabers bàsics relatius a l'activitat científica proposats a la LOMLOE.

El resultat esperat és l'alfabetització científica que implica aprenentatges de pràctica científica i adquisició de destreses de PCFCR; a més, les activitats de joc són neutrals respecte al gènere i transmeten una imatge de la ciència més realista, emocionant i motivadora de vocacions científiques.

Per a qualsevol consulta i per presentar les sol·licituds ho podeu fer a través dels correus electrònics següents : cytpencri@gmail.com  i ma.manassero@uib.es.

Documentos relacionados

Contenido en el idioma por defecto

Amb la col·laboració de: 

f